A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Prace komisji synodalnych

Publikujemy krótkie informacje na temat prac toczących się w synodalnych komisjach oraz rozmowy z przewodniczącymi na temat tychże prac. To może najmniej widoczna, ale jedna z najważniejszych części fazy  przygotowawczej Synodu.
Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę za członków komisji.
 • Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji

  2015
   
  CZTERNASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 9 marca br. odbyło się czternaste posiedzenie Podkomisji, na którym odczytano ostateczną wersję dokumentu do sesji plenarnej II Synodu i podjęto dyskusję nad możliwymi opcjami realizacji i rozwoju zaproponowanych postulatów.

  TRZYNASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 2 stycznia br. odbyło się trzynaste posiedzenie Podkomisji. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad treścią wstępu do dokumentu synodalnego. Po uzgodnieniu jego kształtu, zebrani rozpoczęli omawianie następnej części - listy proponowanych zagadnień i zaleceń.

  2014
   
  DWUNASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 1 grudnia br. odbyło się dwunaste posiedzenie Podkomisji. Przedmiotem spotkania było przygotowanie dokumentu roboczego do sesji plenarnej. W trakcie dyskusji członkowie przedstawili aspekty, które ich zdaniem powinny zostać zaakcentowane. Wskazano także na te punkty, które podkreślili w swoich odpowiedziach członkowie zespołów synodalnych oraz prezbiterzy.

  JEDENASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 3 listopada br. odbyło się jedenaste posiedzenie Podkomisji, które zostało poświęcone zagadnieniom związanym z nowym etapem prac komisji tematycznych. Członkowie przeanalizowali zmiany Komisji Głównej do zaproponowanych przez Podkomisję zagadnień. Przewodniczący przedstawił zasady oraz termin przygotowania dokumentu, który będzie podstawą do dyskusji podczas sesji plenarnej.

  DZIESIĄTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 16 stycznia br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania było ostateczne zredagowanie propozycji rozwiązań do przedstawienia przed Komisją Główną. Wśród pięciu głównych tematów znalazły się kwestie związane z: organizacją w diecezji działań ewangelizacyjnych, praktyką misyjną i ewangelizacyjną na etapie formacji seminaryjnej księży, animacją wydarzeń kulturalnych.

  2013
   
  DZIEWIĄTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 10 grudnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Podkomisji ds. Nowej ewangelizacji. Celem spotkania było przedstawienie przez poszczególnych członków Komisji pomysłów/idei, które uważają za ważne w kontekście obecności działań ewangelizacyjnych w Archidiecezji, a co za tym idzie - które mają stać się przedmiotem późniejszych prac synodalnych. W trakcie posiedzenia przedyskutowano wspólnie następujące kwestie: powołanie diecezjalnego ośrodka nowej ewangelizacji, który wspierałby działania poszczególnych parafii, rozwinięcie rejonowych diakonii NE, formacja liderów, wspólnot, grup związanych z NE (rekolekcje, katechezy, inne formy duszpasterskie), praktyka ewangelizacyjna w ramach formacji seminaryjnej, wypracowanie konkretnych form ewangelizacji "na zewnątrz".

  ÓSME POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 19 listopada br. odbyło się ósme posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Przedmiotem obrad była analiza ankiet synodalnych. Członkowie Komisji po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią, wskazali na kilka ważnych aspektów. Z odpowiedzi respondentów wynika, że w Archidiecezji podejmowane jest wiele działań ewangelizacyjnych, co budzi radość, choć w niektórych przypadkach widać brak odpowiedniej wiedzy o tym, czym jest nowa ewangelizacja. Wskazywano również na relacje między księżmi a ewangelizującymi grupami/wspólnotami - zarówno świeccy jak i duszpasterze potrzebują wsparcia i wzajemnego zrozumienia. Wśród ankiet skierowanych do prezbiterów szczególnie zwrócił uwagę Komisji fakt ogromnej ilości obowiązków spoczywających na księżach, co przekłada się na ich życie duchowe i chęci do podejmowania działań ewangelizacyjnych, wykraczających poza "zwykłe" duszpasterstwo.

  SIÓDME POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
   Dnia 29 października br. odbyło się siódme posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przybliżył zgromadzonym plan pracy na najbliższe miesiące. Przewodniczący Podkomisji – ks. Krzysztof Biela zwrócił uwagę, że niedawno odbywający się synod w diecezji siedleckiej poruszał sprawy związane z nową ewangelizacją i warto spojrzeć do rozwiązań tam zaproponowanych. Uzgodniono również, że wszyscy członkowie zapoznają się z wynikami ankiet, a na następnym spotkaniu podzielą się swoimi refleksjami.

  SZÓSTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 13 czerwca br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Nowej Ewangelizacji. Spotkanie poświęcono dyskusji nad przygotowanym przez członków Komisji dokumentem opartym na uchwałach I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego. Przewodniczący przedstawił także uwagi i postulaty prezbiterów zgromadzonych na 5. spotkaniu dot. nowej ewangelizacji. Poruszono m. in. tematy: apostolstwo młodych, wykorzystanie mediów w działaniach ewangelizacyjnych, uwzględnianie potrzeb wiernych.

  PIĄTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 28 maja br. odbyło się piąte posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Przewodniczący poinformował o aktualnym etap prac nad kwerendami. Komisja Główna zaakceptowała ankiety skierowane do parafialnych zespołów synodalnych i do prezbiterów - obie zostały już wysłane. Następnie przedstawiono pierwszą część analizy uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej.

  CZWARTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 11 kwietnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Przedmiotem posiedzenia były ustalenia związane z adresatami oraz dystrybucją ankiet. Członkowie Podkomisji uzgodnili również podział prac w analizie dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej i II Polskiego Synodu Plenarnego - będzie to przedmiotem kolejnych spotkań.

  TRZECIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 14 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Podkomisji. Przedmiotem spotkania była analiza wcześniej przygotowanych ankiet do czterech grup respondentów. Oto kilka z poruszanych zagadnień: 1) w odniesieniu do ankiety skierowanej do księży: obszary życia duchownych, które pomagają w spełnianiu misji ewangelizacyjnej (modlitwa, przepowiadanie słowa, osobista formacja, konkretne formy wsparcia dzieł ewangelizacyjnych); 2) w nawiązaniu do ankiety skierowanej do środowisk ewangelizujących: formy/metody ewangelizacji, które są skuteczne/atrakcyjne współcześnie; 3) w ankiecie do parafialnych zespołów synodalnych zapytano m.in. o sposoby docierania do osób oddalonych, formach głoszenia "na zewnątrz", poza murami kościoła, ewangelizację dzieci, formację osób zaangażowanych w życie parafii.

  DRUGIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 23 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji. Wszyscy członkowie zapoznali się z efektami pracy między posiedzeniami. Powrócono do dyskusji nad rozróżnieniem zagadnienia nowej ewangelizacji od ewangelizacji w ogóle. Zebrani zwrócili uwagę na istotną rolę katechizacji związanej z tajemnicą chrztu św. Następnie omówiono kwestie związane z ankietami - ustalono odbiorców: wierni świeccy, grupy/ruchy/wspólnoty zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji, księża odpowiedzialni za te grupy, ludzie oddaleni od Kościoła. Przedyskutowano również kilka zagadnień szczegółowych, m.in.: kwestia katechezy szkolnej i jej ewangelizacyjnego charakteru, problemy, z którymi borykają się wspólnoty podejmujące działania ewangelizacyjne, rodzaje działań ewangelizacyjnych podejmowanych na terenie parafii.


  2012
   
  PIERWSZE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
  Dnia 17 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Na początku Przewodniczący Podkomisji omówił kilka kwestii organizacyjnych i zapoznał wszystkich obecnych z Regulaminem II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Następnie - na podstawie encykliki Redemptoris missio - członkowie Podkomisji ustalili szczegółowy obszar zainteresowań: posługa ad intra - we wspólnotach o chrześcijaństwie "dawnej daty", w Kościołach młodych, gdzie ludzie utracili żywy sens wiary. Zwrócono uwagę na trudność w jednoznacznym oddzieleniu tematyki nowej ewangelizacji od duszpasterstwa i misji w ogóle. W kolejnej części posiedzenia rozpoczęto prace nad kwerendą, która ma pomóc zdiagnozować sytuację w archidiecezji katowickiej. Poruszono, m.in., następujące tematy: świadectwo wiary i osobisty przykład jako fundament skuteczności i wiarygodności w posłudze, relacja pomiędzy świeckimi a hierarchią kościelną, sposoby głoszenia kerygmatu we współczesnym świecie, przestrzenie nowej ewangelizacji (media, Internet itp.).
 • Komisja ds. Duszpasterstwa Rodzin

  2015
   
  PIĘTNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 3 czerwca br. odbyło się piętnaste posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin, z gościnnym udziałem Sekretarza Synodu. Podczas spotkania ustalono ostateczny kształt dokumentu do sesji plenarnej II Synodu.

  CZTERNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 15 maja br. odbyło się czternaste posiedzenie Komisji, na którym analizowano kolejne punkty projektu dokumentu do sesji plenarnych. Podjęto dyskusję nad kwestiami związanymi z: powołaniem Archidiecezjalnego Ośrodka Rozwoju Rodziny, dekanalnymi duszpasterzami rodzin, współpracą duszpasterstwa rodzin z ruchami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rodzin oraz kwestią przygotowaniem do małżeństwa.

  TRZYNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 6 maja br. odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji, na której obecny był Sekretarz Synodu. Na posiedzeniu pracowano nad dokumentem synodalnym. Omówiono następujące tematy: stosowana w dokumencie terminologia, weryfikacja kompetencji doradców życia rodzinnego, współpraca między Duszpasterstwem Rodzin a parafiami archidiecezji katowickiej, finansowanie Ośrodków Rozwoju Rodziny, projekt Szkoły Duszpasterzy Rodzin, rekolekcje dla narzeczonych.

  DWUNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 8 kwietnia br. odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji. Na początku Przewodniczący poinformował zebranych o wydanym właśnie dokumencie "Zasady duszpasterstwa rodzin w archidiecezji katowickiej", który zostanie dodany jako załącznik do dokumentu na sesję plenarną. Następnie kontynuowano analizę propozycji zarządzeń i zaleceń, dotyczących, m.in., następujących tematów: forma kształcenia duszpasterzy i specjalistów świeckich, pytanie o powołanie fundacji Katolicki Ośrodek Rozwoju Rodziny, rekolekcje i nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych.

  JEDENASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 13 marca br. odbyło się jedenaste posiedzenie Komisji, na którym omawiano przygotowane w grupach propozycje zarządzeń i zaleceń: 1) kwestie dotyczące formacji księży - projekt utworzenia szkoły duszpasterzy rodzin; 2) temat Ośrodków Rozwoju Rodziny; 3) sprawy dotyczące parafialnych doradców życia rodzinnego.

  DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 30 stycznia odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji. Było to pierwsze posiedzenie po zmianie przewodniczącego Komisji, w związku z czym w pierwszej części spotkania poruszono szereg kwestii organizacyjnych. Następnie Przewodniczący zapoznał wszystkich z wytycznymi sporządzania dokumentów na sesje plenarne. Zebrani podzielili się na grupy, których zadaniem będzie szczegółowe opracowanie zagadnień do owego dokumentu.

  2014
   
  DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 1 lutego br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad była szczegółowa analiza zagadnień, które będą przedstawiane przed Komisją Główną. Poruszono, m.in., tematy związane z: duszpasterzem rodzin - jego funkcjami, zadaniami, organizacją Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i powołaniem innych komórek/instytucji, które ułatwiłyby pracę, a także stworzyły większe możliwości i bardziej przyczyniły się rodzinom, potrzebującym specjalistycznej pomocy. Omówiono także kwestie dotyczące bliższego i bezpośredniego przygotowania do małżeństwa.

  ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 4 stycznia br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Przedmiotem obrad było ujednolicenie listy zagadnień problemowych, które będą rozważane na kolejnych etapach Synodu. Komisja pogrupowała zagadnienia wg czterech tematów: formacja księży do pracy z rodzinami, poradnie życia rodzinnego, nauki przedmałżeńskie, struktura Duszpasterstwa Rodzin (DR). W kwestii formacji księży wysunięto postulat utworzenia Szkoły Duszpasterzy Rodzin, która kompetentnie przygotowywałaby prezbiterów do tej pracy. Przedyskutowano kwestię zadań, obowiązków oraz kompetencji DR i poradni życia rodzinnego, a także temat nauk przedmałżeńskich.

  2013
   
  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 21 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Przedmiotem obrad była szczegółowa analiza zagadnień związanych z duszpasterstwem małżeństw: poradnie życia rodzinnego, przygotowanie do małżeństwa, formacja małżeństw. Podjęto m.in. temat utworzenia w archidiecezji katowickiej specjalistycznego ośrodka  wspierającego małżeństwa. Obecnie Duszpasterstwo Rodzin nie posiada odpowiedniej bazy specjalistów, którzy są potrzebni - psychologów, lekarzy, prawników, terapeutów. Aby usprawnić działania diecezjalne członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za powołaniem wikariusza biskupiego ds. rodziny. Podjęto także dyskusję nad programem nauk przedmałżeńskich i koniecznością stworzenia minimum programowego, obowiązującego w całej Archidiecezji. Szczególnie zwrócono uwagę na edukację młodzieży w tym zakresie.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 23 listopada br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Przedmiotem obrad były: formacja i edukacja księży do pracy z rodzinami i duszpasterstwo osób homoseksualnych i ich rodzin. Podkreślono, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie księży do kontaktu z rodzinami przeżywającymi różne problemy. W kontekście osób homoseksualnych zwrócono uwagę na dwa problemy: z jednej strony lęk księży przed angażowaniem się w takie duszpasterstwo, z drugiej brak wiedzy i możliwości uzyskania pomocy w tym zakresie tematycznym. Na koniec spotkania poruszono temat sposobu mówienia o małżeństwie - pokazywanie pozytywnego modelu ma ogromne znaczenie; członkowie Komisji zgodzili się, aby jednym z zaproponowanych do dalszych prac synodalnych zagadnień było "przepowiadanie o małżeństwie i rodzinie jako dobra nowina".

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 26 października br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Obecny na spotkaniu Sekretarz Synodu wyszczególnił 3 etapy prac, którymi w najbliższych miesiącach powinna zająć się Komisja: 1. identyfikacja zagadnień/problemów, które uważa za istotne; 2. propozycja rozwiązań problemów oraz 3. uzasadnienie decyzji. W trakcie posiedzenia Komisja – w oparciu o wyniki ankiet – rozpoczęła pierwszy z powyższych etapów.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 25 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Spotkanie w całości zostało poświęcone dyskusji nad wstępnym tekstem analizy uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej i II Polskiego Synodu Plenarnego, przygotowanym przez Komisję.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 4 marca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin, którego przedmiotem była redakcja pytań do ankiet skierowanych do zespołów synodalnych oraz księży.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 12 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad treścią poszczególnych pytań do ankiety synodalnej. Omówiono zagadnienia związane z sakramentem małżeństwa - przygotowaniem do małżeństwa, formacją i duszpasterstwem - zwyczajnym oraz podejmującym zagadnienia dotyczące trudnych sytuacji rodzinnych (np. bezdzietność, choroba lub śmierć bliskiej osoby).

  2012
   
  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
  Dnia 15 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Na początek sekretarz Komisji zapoznał wszystkich z platformą internetową, wspierającą prace synodalne, a także rozdał Regulamin II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Przewodniczący Komisji - ks. Jarosław Ogrodniczak - wskazał na pierwsze zadanie, jakie ma do wykonania każda z komisji tematycznych - przygotowanie ankiety, która ma zdiagnozować stan Kościoła lokalnego w danym obszarze tematycznym. Następnie podjęto dyskusję nad treścią pytań oraz ich adresatami. Zebrani wyszczególnili kilka tematów, które powinny znaleźć się w kwestionariuszu, m.in.: przygotowanie do sakramentów (małżeństwa, chrztu, I Komunii św., bierzmowania) - jako miejsca do ewangelizacji i katechizacji; zwrócono uwagę na różne aspekty związane z przygotowaniem do małżeństwa; zaproponowano także kilka pytań dotyczących specyficznych problemów małżeńskich.
 • Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży

  2015
   
  Dnia 8 czerwca br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji, podczas którego omawiano poszczególne propozycje do dokumentu synodalnego. Poruszono, m.in., kwestie związane z: powoływaniem i kompetencjami dekanalnego duszpasterza młodzieży, duszpasterstwem młodzieży gimnazjalnej, udziałem alumnów w rekolekcjach dla młodzieży, kształtem duszpasterstwa akademickiego.

  ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
  Dnia 13 maja br. miało miejsce ósme posiedzenie Komisji, na którym kontynuowano pracę nad dokumentem do sesji plenarnej. Zwrócono uwagę, że część tematyki powiela się z zakresem prac Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego - należy wyraźnie zakreślić obszary działania obu komisji. Podczas dyskusji podkreślono także konieczność zróżnicowania duszpasterstwa młodzieży w zależności od poziomu zaangażowania młodych w danej parafii/ dekanacie/ rejonie. Podkreślono również wagę duszpasterstwa na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum - wspomniano istniejący program Oazy Nowej Drogi, który warto promować wśród ludzi młodych.

  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
  Dnia 27 kwietnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania było omówienie propozycji dokumentu synodalnego w obszarze: relacja duszpasterstwo młodzieży - katecheza parafialna i współpraca między szkołą a parafią. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na kilka kwestii, m.in.: konieczność łączenia katechezy szkolnej z duszpasterstwem młodzieży przy parafii - zachęcanie młodych do uczestniczenia w inicjatywach parafialnych; zachęcanie młodych ludzi do wyjazdów rekolekcyjnych, szczególnie w trakcie przygotowania do sakramentu bierzmowania, do którego wymogi powinny być ujednolicone w całej Archidiecezji; w tym czasie ważny jest również kontakt parafii z rodzicami młodzieży.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
  Dnia 4 marca br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji, pierwsze po zmianie przewodniczącego, który przypomniał o zrewidowanym zakresie prac: duszpasterstwo młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, formacja liderów świeckich oraz duszpasterstwo akademickie. Zauważył konieczność współpracy z innymi komisjami synodalnymi, m.in. z Podkomisją ds. Nowej Ewangelizacji czy Komisją ds. Świeckich. Zwrócił również uwagę, aby przy tworzeniu zarządzeń i zaleceń wziąć pod uwagę fakt, że 130 parafii w archidiecezji katowickiej jest jednoosobowych, a także określić, czy dany postulat powinien być realizowany na szczeblu parafialnym, dekanalnym czy diecezjalnym.

  2014
   
  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
  Dnia 17 lutego br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad była dyskusja nad zagadnieniami, które każdy z członków Komisji przygotował wcześniej, a które będą prezentowane przed Komisją Główną. Poruszono kwestię kryteriów, którymi kierowali się poszczególni członkowie przy wyborze istotnych ich zdaniem tematów. Znalazły się w nich , m.in., następujące zagadnienia: duszpasterstwo akademickie i duszpasterstwo młodzieży - jak powinno wyglądać, kwestia doboru duszpasterza, odpowiedniego miejsca spotkań i finansowania; formacja liderów świeckich oraz księży do pracy z młodzieżą; sakrament bierzmowania. Na koniec posiedzenia zdecydowano, że materiał zostanie w całości przesłany do konsultacji przed Komisją Główną.

  2013

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
  Dnia 28 października br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przedstawił plan prac na najbliższe miesiące. Na spotkaniu członkowie Komisji uzgodnili, że do końca stycznia 2014 r. opracują zagadnienia wg następującego podziału: duszpasterstwo akademickie, kwestia ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz gimnazjaliści i licealiści.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
  Dnia 18 czerwca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Członkowie Komisji podzielili się swoimi uwagami związanymi z wypełnianiem ankiet synodalnych. Następnie zwrócono uwagę na konieczność przyjrzenia się uchwałom I Synodu Diecezji Katowickiej w kwestiach duszpasterstwa młodzieży.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
  Dnia 16 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym poszczególni członkowie przedstawili wyniki prac międzyposiedzeniowych, związanych z utworzeniem ankiet skierowanych do różnych środowisk Archidiecezji. Na początku omówiono kwestię studentów - zapowiedziano utworzenie zespołu synodalnego Duszpasterstwa Akademickiego archidiecezji katowickiej. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność dialogu między studentami, absolwentami oraz nauczycielami akademickimi oraz poruszono problem adresatów ankiety - czy tylko studenci, czy także inne grupy młodzieży? Członkowie Komisji odpowiedzialni za przygotowanie kwestii związanych z ruchami młodzieżowymi w parafiach poinformowali, że wśród  takich grup występuje 26 różnych grup młodzieżowych (najliczniejsze to: przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, Ruch Światło-Życie, ministranci) - część z tych wspólnot włączyła się czynnie w tworzenie pytań do ankiety. W trakcie posiedzenia przedyskutowano kilka zagadnień problemowych związanych z postawą religijną młodzieży, zwrócono m.in. uwagę, że dla młodych ludzi ważnym czynnikiem w kształtowaniu opinii na temat Kościoła jest świadectwo księży, z którymi mają kontakt, a także podkreślono, że w wychowaniu należy wyakcentować elementy: właściwą postawę wobec innych, konieczność praktyk religijnych, umiejętność krytycznego myślenia, a także wiarę, która jest doświadczeniem spotkania z żywym Bogiem.

  2012
   
  Dnia 12 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Członkowie Komisji, po krótkiej dyskusji, podzielili między siebie prace związane z poszczególnymi grupami młodzieży: 1. studenci i młodzież pracująca; 2. licealiści i gimnazjaliści; 3. ruchy odnowy Kościoła, stowarzyszenia i inne grupy. Zauważono potrzebę rozeznania, jakie grupy zrzeszające ludzi młodych funkcjonują na terenie archidiecezji katowickiej. Następnie omówiono szereg kwestii organizacyjnych - tryb pracy, funkcjonowanie synodalnego forum internetowego, harmonogram prac, w tym pierwsze zadanie: utworzenie kwerendy, która pomoże zdiagnozować sytuację w Archidiecezji w obszarze działalności Komisji.
 • Komisja ds. Misji (dawniej Ewangelizacji)

  2015
   
  DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. MISJI
  Dnia 16 lutego br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji, które w całości zostało poświęcone redakcji dokumentu do sesji plenarnej. Członkowie wskazali na cel dokumentu - ożywienie ducha misyjnego wśród księży i wiernych świeckich archidiecezji katowickiej.

  DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. MISJI
  Dnia 13 stycznia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji, pierwsze po zmianie nazwy z Komisja ds. Ewangelizacji na Komisja ds. Misji. Spowodowane jest to zawężeniem pracy Komisji do obszaru misji ad gentes. Na posiedzeniu wybrano delegata na sesje plenarne, a następnie przewodniczący przekazał zasady tworzenia dokumentu na sesje plenarne Synodu. Ustalono, że w najbliższym czasie powstanie projekt tego dokumentu, a na następnych posiedzeniach będzie doprecyzowany.
   
  2014
   
  ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 17 listopada br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji. Na początku przewodniczący Komisji przedstawił relacje alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z odbytego w okresie wakacji stażu misyjnego w Zambii. Następnie przedstawił wymogi techniczne dokumentu do sesji plenarnej, który musi wytworzyć każda z komisji i podkomisji synodalnych. W ostatniej części posiedzenia swoimi doświadczeniami podzielił się zaproszony gość - ks. Rafał Lar, misjonarz z Kazachstanu. Przedstawił on także swoje spostrzeżenia dotyczące proponowanych przez Komisję zmian w Archidiecezji, dotyczących współpracy z misjonarzami.

  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 12 lutego odbyło się siódme posiedzenie Komisji. Podczas spotkania przedyskutowano ostateczną wersję tabelki zawierającą zagadnienia, które będą prezentowane przed Komisją Główną. Tabela podzielona jest wg kilku głównych obszarów związanych z misjami, które są następnie uszczegółowione o konkretne propozycje rozwiązań. Tematy główne obejmują następujące zagadnienia problemowe: ożywienie misyjne Archidiecezji, ożywienie misyjne parafii, dekanalny patronat misyjny, wsparcie misjonarzy, formacja misyjna, tematyka misyjna w katechezie, diecezjalny wolontariat misyjny, promocja osób zaangażowanych w misje, wzajemna integracja misjonarzy.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 17 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji. Na podstawie wcześniejszej pracy członków Komisji usystematyzowano zagadnienia, które będą zaprezentowane przed Komisją Główną II Synodu: kwestie związane z wydziałem misyjnym, rejonowymi zespołami misyjnymi, funduszem na misje, koordynatorami Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji katowickiej, misyjnymi stażami kleryckimi.

  2013
   
  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 26 listopada br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przedstawił obecny stan prac synodalnych oraz plan na najbliższe miesiące. Przewodniczący Komisji zaprezentował też kilka zagadnień, które będą przedmiotem dyskusji na dalszych etapach Synodu: kwestia kleryckich staży misyjnych, powołania zespołów misyjnych w dekanatach/rejonach, formacja misyjna kleryków, księży, katechetów itd.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 21 października br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji. Na początku spotkania przewodniczący Komisji przedstawił plan prac na najbliższe miesiące. Następnie omówił zarządzenia dotyczące misji, poruszane na I Synodzie Diecezji Katowickiej, oraz dokument II Polskiego Synodu Plenarnego pt. "Misyjny Adwent Nowego Tysiąclecia". Na przełomie czerwca i lipca br. miało miejsce spotkanie misjonarzy archidiecezji katowickiej w Tanzanii, na której obecnych było kilku członków Komisji, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z tego wydarzenia. Członkowie Komisji w toku dyskusji zaproponowali, aby w dzieła misyjne i koordynacje nimi bardziej angażować osoby świeckie.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 26 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji. Podczas spotkania omówiono akcje ewangelizacyjne, jakie mają miejsce na terenie archidiecezji katowickiej oraz kontynuowano prace nad ankietami skierowanymi do różnych grup respondentów. Pytania pogrupowano wg następujących kategorii, zaznaczając przy tym, aby ich treść sprzyjała refleksji w kwestii osobistego zaangażowania misyjnego: sfera ogólna, parafia a misje, liturgia/życie sakramentalne, wspólnoty/grupy, szkoła/katecheza, rodzina, rola Caritas, księża/duchowieństwo.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 5 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Głównym przedmiotem posiedzenia była redakcja ankiety. W czasie między posiedzeniami członkowie Komisji przygotowali listy pytań, które ich zdaniem powinny znaleźć się w kwestionariuszu. Omówiono ich treść, a także kwestie formalne związane z ustaleniem adresatów oraz konstrukcją ankiety. Zaproponowano, aby pytania zorganizować wokół czterech tematów: 1) pojęcie misji, odpowiedzialność na ewangelizację; 2) ewangelizacja na poziomie diecezji (struktura, promocja, przygotowanie i dystrybucja materiałów, podejmowane działania); 3) misje "dla", "w" i "z" parafii oraz 4) moja odpowiedzialność i zaangażowanie w misje Kościoła.

  2012
   
  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
  Dnia 28 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji. Przedstawiono na nim informacje organizacyjne: sposób pracy Komisji, harmonogram synodalny, Regulamin II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Przewodniczący, ks. Grzegorz Wita, na podstawie encykliki Redemptoris missio, przedstawił kompetencje oraz zakres pracy Komisji. Dokument wskazuje na trzy obszary działania misyjnego - misje ad gentes, chrześcijańskie wspólnoty ewangelizacyjne oraz nowa ewangelizacja. To ostatnie zagadnienie będzie przedmiotem badań Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji, której zakres działań przedstawił jej przewodniczący, ks. Krzysztof Biela, obecny na posiedzeniu. Na koniec wszyscy członkowie Komisji podjęli dyskusję nad pytaniami do kwerendy, skierowanej do zespołów synodalnych.
 • Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego

  2015
   
   
  Dnia 19 lutego br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji, podczas którego ustalono zasady i podział prac odnośnie do tworzenia dokumentu synodalnego. Zwrócono uwagę na specyfikę tekstów Komisji związanej z katechezą - zalecenia i zarządzenia muszą być zgodnie nie tylko z obowiązującym prawem katechetycznym, ale również oświatowym. Wstępnie przeanalizowano postulaty Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego pod kątem tego, które z nich powinny być zarządzeniem, a które zaleceniem.
  Dnia 20 stycznia 2015 r. odbyło się ósme posiedzenie Komisji. Na posiedzeniu wybrano przedstawiciela Komisji na sesje plenarne Synodu, a także podjęto dyskusję nad projektem dokumentu do obrad plenarnych. Ustalono jego strukturę, a także przeanalizowano dokumenty dotyczące katechezy, które obecnie obowiązują, a które trzeba albo włączyć do posynodalnych uchwał (aby obowiązywały po Synodzie), albo wprowadzić w nich pewne zmiany/aktualizacje.

  2013

  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
  Dnia 12 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Przedmiotem obrad było przedstawienie proponowanych postulatów/zarządzeń synodalnych. W tabeli zawierającej trzy części - zagadnienie, zarys rozwiązania, uzasadnienie - znalazły się, m.in. następujące tematy: formacja nauczycieli, nadzór katechetów, ujednolicenie katechezy przygotowującej do przyjęcia sakramentów, rekolekcje szkolne, relacje między parafią a znajdującymi się na jej terenie szkołami, katecheza dla dorosłych, duszpasterstwo poszczególnych grup wiekowych młodzieży.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
  Dnia 13 listopada br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego, na którym Sekretarz Synodu przedstawił plan prac na najbliższe miesiące. Przedmiotem obrad spotkania była analiza wyników ankiet skierowanych do następujących grup respondentów: księży proboszczów i katechetów, wiernych świeckich, rodziców, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz do nauczycieli.

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
  Dnia 25 września br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Przewodniczący – ks. Roman Buchta – zapoznał obecnych członków Komisji z kolejnymi etapami prac. Wszyscy otrzymali wyniki ankiet, które staną się bazą do opracowania propozycji zmian wprawie diecezjalnym.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
  Dnia 16 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Przedmiotem posiedzenia była analiza dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego. W kwestii realizacji zaleceń I synodu katowickiego zwrócono uwagę na to, że część uchwał już się zdezaktualizowała. Pozostałe albo zostały zrealizowane, np. powrót lekcji religii do szkół, dobre przygotowanie katechetów, różnorodne pomoce naukowe, katecheza przed przyjęciem sakramentów (I Komunii św., bierzmowania) jest stałą praktyką w parafiach, albo - niestety - nadal są wyzwaniem do zrealizowania. Wśród nich wymieniono m.in.: małe zaangażowanie rodziców w edukację religijną swoich dzieci, potrzebę większego zainteresowanie rodzinami "zaniedbanymi", podkreślenie korelacji między katechezą parafialną a katechezą szkolną. Ostatni z problemów był poruszany również na II Synodzie Plenarnym, na którym ponadto zwrócono uwagę na ciągle wymagające poprawy relacje między szkołą i parafią, a także parafią i rodziną - to ona jest pierwszym miejscem, gdzie dziecko jest wychowywane.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
  Dnia 7 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji, na którym ostatecznie zatwierdzono kształt ankiet synodalnych. Komisja zredagowała ankiety do sześciu grup respondentów: katechetów, nauczycieli, młodzieży ponadgimnazjalnej, księży proboszczów, rodziców i pozostałych wiernych.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
  Dnia 11 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Członkowie, podzieleni na poprzednim posiedzeniu na kilka grup tematycznych, po kolei przedstawiali propozycje pytań do ankiet. W ankiecie do katechetów podkreślono komplementarność katechezy szkolnej i przyparafialnej. Przy omawianiu ankiet do nauczycieli i do młodzieży, wyniknął problem dotarcia do odpowiedniej grupy respondentów. Zaproponowano, aby Sekretariat Synodu zwrócił się do Kuratorium Oświaty z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia ankiet w szkołach. Ustalono także, że respondentami ankiety skierowanej do młodzieży będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Omówiono także pytania w ankietach do księży proboszczów, rodziców oraz pozostałych wiernych.
   
  2012

  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
  Dnia 7 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Po przedstawieniu się i zapoznaniu z informacjami wstępnymi i organizacyjnymi, członkowie Komisji przedstawili swoje propozycje tematów do ankiety synodalnej. Następnie podjęto dyskusję nad kwestią respondentów ankiety - zwrócono uwagę na rodziców, dziadków oraz nauczycieli - osoby, które mają wpływ na wychowanie młodych ludzi. Przypomniano o konieczności zapoznania się z obowiązującymi w Archidiecezji dokumentami dotyczącymi katechezy i przygotowania do sakramentów. Na koniec spotkania członkowie Komisji podzielili się na grupy, które będą odpowiedzialne za przygotowanie pytań dla poszczególnych adresatów: młodzieży, katechetów, nauczycieli, proboszczów, rodziców i pozostałych parafian.
Strona: 1 2 3 4
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies