A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Prace komisji synodalnych

Publikujemy krótkie informacje na temat prac toczących się w synodalnych komisjach oraz rozmowy z przewodniczącymi na temat tychże prac. To może najmniej widoczna, ale jedna z najważniejszych części fazy  przygotowawczej Synodu.
Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę za członków komisji.
 • Podkomisja ds. Mediów

  2014

  PIĄTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. MEDIÓW
  Dnia 17 grudnia br. odbyło się piąte posiedzenie Podkomisji. Na posiedzeniu analizowano propozycje rozwiązań, oparte m.in. na analizie odpowiedzi ankiet skierowanych wcześniej do różnych grup respondentów. Dyskusja dotyczyła dwóch tematów - projektu powstania centrum edukacyjnego dla osób związanych z mediami katolickimi, a także kwestii parafialnych stron internetowych.

  CZWARTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. MEDIÓW
  Dnia 12 listopada br. odbyło się czwarte posiedzenie Podkomisji, na której obecny był także Sekretarz Synodu. Na początku przewodnicząca przedstawiła nowych członków Komisji, a następnie Sekretarz II Synodu poinformował o obecnym etapie prac całego Synodu, jak i Podkomisji. Ustalono, że Podkomisja powinna skupić się na trzech rzeczywistościach Kościoła lokalnego: parafii, dekanacie, diecezji oraz przyjrzeć się działalności lokalnych mediów katolickich. Ważnym tematem jest także współpraca z proboszczami parafii.

  TRZECIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. MEDIÓW
  Dnia 20 maja br. odbyło się trzecie posiedzenie Podkomisji. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad propozycjami pytań do ankiet skierowanych do różnych grup respondentów - proboszczów, katechetów, liderów grup i wspólnot parafialnych. Zwrócono uwagę na rolę ludzi mediów w życiu Archidiecezji.

  DRUGIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. MEDIÓW
  Dnia 5 maja br. odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji. Zebrani ustalili, że w najbliższym czasie zostanie zredagowana ankieta do następujących grup respondentów: proboszczów, katechetek, liderów grup i wspólnot parafialnych.

  PIERWSZE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. MEDIÓW
  Dnia 7 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. Mediów, na którym obecny był Sekretarz Synodu. Przedstawił on obecny etap prac synodalnych i poinformował o motywach powołania nowej podkomisji, która przejmie w części zagadnienia, wcześniej wchodzące w kompetencje Komisji ds. Kultury. Komisja Główna II Synodu, po przeanalizowaniu wyników ankiet, podjęła decyzję o konieczności powstania oddzielnej komisji, której obszarem zainteresowań będzie medialna aktywność Kościoła katowickiego. W drugiej części posiedzenia przewodnicząca Podkomisji ds. Mediów - p. Dominika Szczawińska-Ziemba - poprosiła wszystkich członków i konsultorów o spisanie propozycji zagadnień, którymi zajmie się Podkomisja.
 • Komisja ds. Dziedzictwa Koscioła Katowickiego

  2014
   
  Dnia 15 października br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Z uwagi na zbliżający się termin pierwszej sesji plenarnej II Synodu, na której będą omawiane propozycje Komisji ds. Dziedzictwa, ustalono sposób pracy nad dokumentem synodalnym. Sekretarz Komisji przypomniała, aby podczas redakcji zarządzeń i zaleceń pamiętać o: adresatach zagadnienia, czasem realizacji oraz potrzebnych nakładach finansowych.

  ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
  Dnia 29 stycznia br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Było to ostatnie posiedzenie Komisji przed prezentacją przygotowanych zagadnień Komisji Głównej II Synodu. Przedstawiono na nim i przegłosowano postulaty dot. trzech dziedzin, które znajdują się w obszarze zainteresowań Komisji: dziedzictwo archiwalne, muzyczne i biblioteczne. Oprócz tego Przewodniczący przedstawił zagadnienia dot. świadectwa wiary i teologii: upowszechnienie teologii i duszpasterstwa ludzi Kościoła katowickiego, wprowadzenie do obiegu naukowego dorobku teologów związanych z (archi)diecezją katowicką oraz współpraca w realizacji różnych projektów między Wydziałem Teologicznym UŚ, Biblioteką Teologiczną, Archiwum Archidiecezjalnym oraz Muzeum Archidiecezjalnym.

  2013

  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
  Dnia 11 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Członkowie Komisji dyskutowali nad problemami związanymi z przechowywaniem różnych zbiorów materialnych - zarówno bibliotecznych, jak i muzycznych. Sformułowano wstępnie pięć postulatów z zakresu dziedzictwa archiwalnego: budowa nowego budynku Archiwum Archidiecezjalnego, konieczność wprowadzenia jednolitej instrukcji kancelaryjnej (dla kurii i urzędów parafialnych), edukacja w zakresie archiwistyki kościelnej na studiach teologicznych, uwzględnianie archiwów parafialnych w tradycji parafii, digitalizacja zasobów parafialnych. W trakcie dyskusji zauważono potrzebę przemyślenia powyższych zagadnień i rozszerzenia ich o jeszcze inne.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
  Dnia 15 października br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Przedmiotem obrad była dygitalizacja zbiorów archiwalnych oraz bibliotecznych. Zaproszony gość, przedstawiciel firmy zajmującej się digitalizacją zbiorów archiwalnych dla Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, przedstawił różne nowoczesne rozwiązania w tej  kwestii. Następnie kontynuowano dyskusję na temat wyników ankiet synodalnych. Obecny na posiedzeniu Sekretarz Synodu przedstawił plan prac Komisji na najbliższe tygodnie.

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
  Dnia 26 czerwca br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Na początku Przewodniczący Komisji zrelacjonował przebieg spotkania z Księdzem Arcybiskupem, które poświęcone zostało podsumowaniu I etapu prac synodalnych. Następnie - zgodnie z wcześniej ustalonym planem - członkowie Komisji przedstawili historię prasy katolickiej na Górnym Śląsku oraz jej stan w Archidiecezji współcześnie.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
  Dnia 8 maja br. odbyło czwarte posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego, którego tematem był stan dziedzictwa bibliotecznego w archidiecezji katowickiej. Dyrektor Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła charakterystykę zbiorów tej instytucji, podkreślając, m.in., problemy związane z przechowywaniem starodruków.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
  Dnia 13 marca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Połączone było ze zwiedzaniem Muzeum Organów Śląskich, którego dyrektorem jest jeden z członków Komisji - prof. Julian Gembalski. Na początku posiedzenia Komisja poruszyła kwestie normujące postępowanie proboszczów względem organów (ich zakup, dbanie o instrument, konserwacja itp.). Zwrócono uwagę, że projekt odpowiedniego dokumentu w tej sprawie został już utworzony przez Archidiecezjalną Komisję ds. Muzyki Sakralnej. Następnie członkowie Komisji zajęli się projektem ankiety synodalnej, dotyczącej dziedzictwa  Kościoła katowickiego. Przewodniczący zaproponował, aby kwestionariusz podzielić na 3 części, zgodne z obszarami zainteresowań Komisji: dziedzictwo biblioteczne, archiwalne i muzyczne.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
  Dnia 23 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, którego tematem był stan archiwów parafialnych w archidiecezji katowickiej. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach od 2008 r. przeprowadza wizytacje, podczas których sprawdza stan archiwów parafialnych oraz sposób ich przechowywania. Niestety w większości przypadków zbiory przechowywane są w złych warunkach. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na przyczyny takiego stanu rzeczy: 1. brak kontroli archiwów podczas wizytacji parafialnej; 2. niewiedza proboszczów co do stanu archiwum parafialnego spowodowana nieuwzględnianiem tej tematyki w protokołach tradycji parafii; 3. brak edukacji w zakresie archiwistyki kościelnej; 4. brak w Archidiecezji dokumentu normującego powyższe kwestie . Członkowie Komisji podkreślili, że - oprócz doraźnych środków - należy skupić się na długofalowych działaniach, przede wszystkim na edukacji przyszłych księży i proboszczów oraz poprzez opracowanie i wdrożenie instrukcji kancelaryjnej. Zwrócono też uwagę, że temat archiwów  poruszany był podczas innych synodów diecezjalnych - warto więc sięgnąć po odpowiednie dokumenty i skorzystać z doświadczenia innych.

  2012

  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA  KATOWICKIEGO
  Dnia 12 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Na początku omówiono kwestie organizacyjne związane z pracą Komisji oraz jej obszar zainteresowań: archiwa, biblioteki oraz muzykalia. Następnie, na podstawie dokumentu przygotowanego wcześniej przez jednego z członków Komisji, zebrani zapoznali się z zagadnieniami związanymi z dziedzictwem muzycznym w archidiecezji katowickiej: definicja dziedzictwa muzycznego, organy, ochrona zbiorów muzycznych (nuty, śpiewniki), dokumenty dotyczące organów, pozostałe muzykalia. Następnie  podjęto dyskusję nad problematyką związaną z dziedzictwem bibliotecznym, z uwzględnieniem Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, bibliotek parafialnych oraz księgozbiorów historycznych (zabytkowych). Zwrócono uwagę, że głównym problemem dotyczącym archiwów, bibliotek i księgozbiorów parafialnych jest odpowiednie zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, a także braki w dokumentacji - nie zawsze wiadomo, co konkretnie znajduje się w parafii. Przedyskutowano jeszcze kilka innych kwestii, m.in. postulowany przez Księdza Arcybiskupa temat dziedzictwa kulturowego Śląska, i uzgodniono, że najbliższe posiedzenie zostanie poświęcone dziedzictwu archiwalnemu.
 • Komisja ds. Życia Konsekrowanego

  2015

  SZESNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 13 maja br. odbyło się szesnaste posiedzenie Komisji, na którym Przewodnicząca zaprezentowała ostateczny kształt dokumentu do sesji plenarnej, po poprawkach Komisji Głównej. Następnie zebrani przystąpili do opracowania statutu Archidiecezjalnej Rady ds. Życia Konsekrowanego.

  PIĘTNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 11 marca br. odbyło się piętnaste posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania była ponowna analiza dokumentu do sesji plenarnych i naniesienie niezbędnych poprawek.

  CZTERNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 9 lutego br. odbyło się czternaste posiedzenie Komisji, której przewodniczyła nowo mianowana Przewodnicząca. Zebrani przeanalizowali komentarze do dokumentu do sesji plenarnej zredagowane przez synodalny zespół instytutów świeckich, a także podjęli dyskusję nad proponowaną funkcją referenta ds. instytutów świeckich.

  TRZYNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 7 stycznia br. odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji. Posiedzenie w całości zostało poświęcone wprowadzaniem zmian w treści dokumentu do sesji plenarnych - we wstępie, w zarządzeniach i zaleceniach - uwzględniając uwagi członków Komisji, jej konsultorów, a także synodalny zespół instytutów świeckich.

  2014

  DWUNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 22 listopada br. odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji, na którym kontynuowano prace nad dokumentem do sesji plenarnych. Jeszcze raz przeanalizowano poszczególne punkty i przypisano je do zarządzeń lub zaleceń. Kliku zagadnieniom poświęcono więcej czasu, m.in. kwestiom związanym z różnymi formami życia konsekrowanego, współpracy między osobami konsekrowanymi a duszpasterzami oraz wspólnej trosce o budzenie powołań.

  JEDENASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 17 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji. Obecny był na nim Sekretarz II Synodu, który zapoznał członków Komisji z zasadami tworzenia dokumentu do sesji plenarnych. Omówiono kilka kwestii organizacyjnych związanych z kolejnym etapem prac II Synodu, a także przedyskutowano projekt wprowadzenia do dokumentu synodalnego.

  DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 4 kwietnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad zmianami w treści postulatów wprowadzonymi przez Komisję Główną. Część z zaproponowanych przez Komisję ds. Życia Konsekrowanego zagadnień wymaga, aby były już teraz zrealizowane, a nie dopiero po zakończeniu prac Synodu. Dyskusja poprzedziła ostateczną redakcję tabeli, której treści - podobnie jak zagadnienia pozostałych komisji - będą przedmiotem szerokich konsultacji w Archidiecezji.

  DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 15 marca br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Na spotkaniu omówiono wskazówki/poprawki Komisji Głównej do zagadnień przygotowanych przez Komisję ds. Życia Konsekrowanego. Większość zebranych zgodziła się co do tego, że nie wszystkie postulaty zostały właściwie zrozumiane, co spowodowało negatywną rekomendację niektórych zagadnień. Wszyscy członkowie Komisji zostali poproszeni o zapoznanie się z uwagami Komisji Głównej i naniesieniem ewentualnych poprawek, zgodnie z wytycznymi. Na posiedzeniu obecny był także przewodniczący międzyzakonnego zespołu synodalnego, który podzielił się pracami całego zespołu.

  ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 17 stycznia br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Przedmiotem obrad było omówienie uwag i wniosków konsultorów Komisji w odniesieniu do wcześniej opracowanego dokumentu zagadnień i postulatów dla archidiecezji katowickiej, związanych z życiem konsekrowanym. Po naniesieniu poprawek, Komisja zakończyła pracę nad dokumentem.

  2013

  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 7 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenia Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Członkowie Komisji  kontynuowali obrady nad zagadnieniami, które zostaną przedstawione do konsultacji w następnym etapie Synodu.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 16 listopada br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Przedmiotem prac była analiza wcześniej przygotowanych propozycji tematów i problemów z zakresu życia konsekrowanego. Omówiono, m.in., następujące zagadnienia: życie konsekrowane w Kościele lokalnym - jego miejsce, świadectwo, właściwe rozumienie, promocja; zaangażowanie osób konsekrowanych w parafii i diecezji; inne  formy życia konsekrowanego - dziewice i wdowy konsekrowane.

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 19 października br. odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który zapoznał Komisję z planem prac na najbliższe miesiące. Obrady Komisji dotyczyły dwóch istotnych problemów – relacji między instytutami zakonnymi a wikariuszem biskupim ds. tychże oraz kwestią konsekrowanych dziewic i wdów.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 31 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Przedmiotem posiedzenia była analiza uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej i II Polskiego Synodu Plenarnego. Zwrócono uwagę na niewielkie wdrożenie w życie postulatów synodu katowickiego - zabrakło odpowiedzialnej osoby, która nadzorowałaby ten proces, oraz informacji o samym synodzie w instytutach zakonnych. Poza tym życie konsekrowane ujęto tylko z punktu widzenia żeńskich zgromadzeń, całkowicie pomijając męskie. Natomiast dokument synodu plenarnego potraktował te zagadnienia o wiele głębiej - zarówno pod względem teologicznym, jak i pastoralnym. Podkreślono w nim istotną kwestię współpracy księży z osobami konsekrowanymi - co również członkowie Komisji uważają za jeden z najważniejszych postulatów.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 12 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Podczas spotkania ostatecznie zatwierdzono treść pytań do ankiet skierowanych do różnych grup respondentów - do parafialnych zespołów synodalnych, katechetów, prezbiterów, ruchów i stowarzyszeń, wspólnot życia konsekrowanego. Ponadto zgłoszono propozycję utworzenia międzyzakonnego zespołu synodalnego.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 9 lutego odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym obecny był Sekretarz Synodu. Opowiedział on członkom Komisji o kwestiach formalno-prawnych związanych z Synodem, a także odpowiedział na wszystkie pytania i wyjaśnił wątpliwości. W drugiej części posiedzenia została omówiona kwestia ankiet synodalnych. Ustalono adresatów - wspólnoty życia konsekrowanego i apostolskiego w Archidiecezji, prezbiterzy, parafialne zespoły synodalne, katecheci, ruchy odnowy Kościoła.

  2012
   
  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  Dnia 15 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Po zapoznaniu się z kwestiami organizacyjnymi, zebrani omówili główny tematu spotkania: kwestie związane z powołaniami w archidiecezji katowickiej, a także misja i miejsce osób konsekrowanych w Kościele katowickim.
 • Komisja ds. Ekonomicznych

  2014

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EKONOMICZNYCH
  Dnia 26 listopada br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji, które w całości zostało poświęcone pracy nad treścią dokumentu do sesji plenarnej II Synodu.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EKONOMICZNYCH
  Dnia 31 stycznia br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji, które zostało poświęcone ostatecznej redakcji tabeli zawierającej zagadnienia/problemy do podjęcia przez Synod na dalszych etapach. Przewodniczący zwrócił również uwagę, że wśród kwestii gospodarczych i ekonomicznych znajdują się też takie, które nie będą omawiane podczas synodalnych obrad - np. zarządzenia, które należy wprowadzić już teraz bądź problemy, które wykraczają poza kompetencje Synodu. Po wspólnej dyskusji ustalono, że w dalszej pracy synodalnej pozostaną tematy związane z: ujednoliceniem terminologii aktów prawnych w Archidiecezji, kwestie związane z finansami duchownych oraz udział kleryków w kosztach utrzymania i kształcenia, a także regulacje dotyczące sprawozdawczości, komunikacji czy sprawy związane z organizacją szkoleń i kursów, które pomogą w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii i diecezji.

  2013

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EKONOMICZNYCH
  Dnia 28 listopada br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który poinformował Komisję o konieczności przygotowania zestawu zagadnień, które należy uregulować prawnie. Na podstawie wyników ankiet, przygotowanych przez Komisję Synodu, dotyczących spraw finansowych, sformułowano następujące wnioski: potrzeba aktualizacji prawa partykularnego związanego z dobrami doczesnymi Kościoła; ustanowić osoby odpowiedzialne za opracowywanie dokumentów; w formacji księży uwzględnić tematykę zarządzania parafią; potrzeba fachowego doradztwa w kwestiach ekonomicznych i prawnych.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EKONOMICZNYCH
  Dnia 11 kwietnia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Przewodniczący przybliżył kwestię nowopowstającego Instytutu Bona Temporalia, którego zadaniem będzie koordynowanie działalności gospodarczej w Archidiecezji, organizowanie obsługi prawnej i finansowej, pośredniczenie w różnego rodzaju umowach między instytucjami kościelnymi i państwowymi. Podjęto także kwestię ankiety dla zespołów synodalnych i prezbiterów.

  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EKONOMICZNYCH
  Dnia 28 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Ekonomicznych. Przedmiotem obrad było określenie zakresu prac Komisji oraz przygotowanie ewentualnych pytań do parafialnych zespołów synodalnych, dotyczących tematyki ekonomicznej. Ustalono, że głównym tematem, interesującym Komisję jest kwestia zarządzania majątkiem kościelnym archidiecezji katowickiej.
 • Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego

  2015
   
  Dnia 9 marca br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania były prace nad dokumentem synodalnym. Podjęto dyskusję nad jego konstrukcją - padły propozycje uszeregowania zagadnień wg tematów teologicznych oraz wg adresatów. Ustalono, że Przewodniczący Komisji przeanalizuje zaproponowane zmiany i, po naniesieniu poprawek, prześle projekt dokumentu do pozostałych członków.
  Dnia 10 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji. Przewodniczący poinformował o zbliżającym się etapie sesji plenarnych i przedstawił wymogi formalne tworzenia dokumentu do sesji. Uzgodniono, że każdy z członków Komisji stworzy projekt dokumentu i następnie nad wszystkimi propozycjami odbędzie się dyskusja.

  2014
  Dnia 24 czerwca br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji, na którym przeanalizowano poprawki Komisji Głównej do zagadnień i propozycji rozwiązań dla Archidiecezji w temacie ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Członkowie Komisji, po naniesieniu poprawek, utworzą na podstawie tabeli dokument roboczy, który będzie materiałem do dyskusji podczas sesji plenarnych Synodu.

   
  2013
  Dnia 18 kwietnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Przedmiotem obrad była analiza uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego. Znaczna część postulatów I Synodu w dziedzinie ekumenizmu została zrealizowana, m.in.: nabożeństwa podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, formacja na Wydziale Teologicznym UŚ i w WŚSD, utworzenie Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego, współpraca między biblistami katolickimi i protestanckimi, wspólne organizowanie festynów, ewangelizacji, a także pomocy osobom potrzebującym, niewielka ilość problemów dot. spraw małżeństw mieszanych. Nadal jednak jest wiele do zrobienia w tym obszarze - zdarza się, że księża podchodzą lekceważąco do gości z Kościołów chrześcijańskich, często zarówno świeccy, jak i księża mają niewielka wiedzę na temat różnic doktrynalnych, historii czy praktyk religijnych. Zauważono brak w dokumentach I Synodu katowickiego tematyki dialogu międzyreligijnego, gdyż w tamtym czasie na terenie diecezji była znikoma ilość wyznawców innych religii i problem ten nie był tak aktualny, jak dziś.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EKUMENIZMU I DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO
  Dnia 1 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad było ostateczne zatwierdzenie kształtu kwerend, skierowanych do parafialnych zespołów synodalnych oraz prezbiterów archidiecezji katowickiej.
  Dnia 9 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Na początku spotkania zatwierdzono treść notki informującej o celach i przedmiocie zainteresowań komisji. Następnie podjęto dyskusję nad treścią kwerend skierowanych do prezbiterów archidiecezji katowickiej oraz członków parafialnych zespołów synodalnych - zaproponowano m.in., aby pytania dotyczyły: zaangażowania w inicjatywy ekumeniczne, świadomości księży oraz osób świeckich w dziedzinie dialogu międzyreligijnego oraz ekumenizmu, kwestii związanych z migracjami, a tym samym możliwości zetknięcia się z osobami o innej przynależności religijnej, problematyki małżeństw mieszanych. Członkowie Komisji odnieśli się także do dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej.


  2012
  Dnia 22 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, na którym zapoznano się z informacjami organizacyjnymi: przedstawiono zadania i obowiązki członków oraz konsultorów wynikające z Regulaminu II Synodu Archidiecezji Katowickiej, a także harmonogram prac synodalnych.
Strona: 1 2 3 4
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies