A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Komisja Główna

Poniżej prezentujemy krótkie streszczenia z posiedzeń Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

2015
 

DWUDZIESTE SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 25 czerwca br. odbyło się ostatnie przed okresem wakacyjnym posiedzenie Komisji Głównej. Przedmiotem spotkania była analiza dokumentów do sesji plenarnych przygotowanych przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rodzin oraz Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego.

DWUDZIESTE SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 2 czerwca br. odbyło się dwudzieste szóste posiedzenie Komisji, na którym omawiano projekty dokumentów synodalnych Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego oraz Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Na koniec spotkania członkowie Komisji Głównej podjęli dyskusję nad nową procedurą przebiegu sesji plenarnych.

DWUDZIESTE PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 16 kwietnia br. odbyło się dwudzieste piąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania była analiza dwóch kolejnych dokumentów do sesji plenarnej - Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Komisji ds. Ekonomicznych.

DWUDZIESTE CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 25 marca br. odbyło się dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji Głównej. Na początku powołano zespół synodalny ds. ekumenizmu, który może znacząco wspomóc działalność i prace Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Następnie omówiono dokumenty do sesji plenarnych przygotowane przez Komisję ds. Misji oraz Podkomisję ds. Nowej Ewangelizacji - przewodniczący obu byli obecni na posiedzeniu. W trakcie dyskusji wszelkie różnice zdań uzgadniano poprzez głosowania jawne. Na koniec wszyscy podzielili się swoimi uwagami co do przebiegu I sesji plenarnej, a Sekretarz przekazał te, które członkowie Synodu przekazali do Sekretariatu - pomogą one przy organizacji kolejnych sesji.

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 5 marca br. odbyło się dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji, na której obecni byli przewodniczący dwóch komisji synodalnych - Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Posługi Charytatywnej. Ich dokumenty były przedmiotem dyskusji tego posiedzenia. Na koniec podjęto także kwestię komunikacji z parafiami Archidiecezji: po każdej sesji zostanie przygotowany komunikat, który zostanie odczytany po niedzielnej mszy. Ponadto relacje z poszczególnych sesji będą zamieszczane w katowickim dodatku "Gościa Niedzielnego", a na antenę Radia eM powróci coniedzielna audycja "Rozmowy o Synodzie".  Współpracę zadeklarowały również TVP Katowice oraz TVS.
 
DWUDZIESTE DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 4 lutego br. odbyło się dwudzieste drugie posiedzenie Komisji Głównej II Synodu. Przedmiotem spotkania była analiza dokumentów do sesji plenarnych komisji, które jako pierwsze będą prezentowały swoje uchwały: Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego oraz Komisji ds. Kultury - ich przewodniczący byli obecni na posiedzeniu. Na początku Sekretarz Synodu przypomniał procedurę zatwierdzania dokumentów - po Komisji Głównej analizują je Zespół Teologiczny i Zespół Legislacyjny, aby uniknąć ewentualnych błędów/nieścisłości natury teologicznej czy prawnej. Następnie - jeszcze przed sesją wszyscy członkowie Synodu otrzymają materiały, aby mogli zgłaszać poprawki, które zaprezentują podczas zgromadzenia plenarnego.
Przeanalizowano treść dokumentów obu komisji. Uwagi głównie dotyczyły kwestii językowych - m.in. ujednolicenia nazewnictwa, konieczności używania sformułowań o charakterze normatywnym itp.
Na koniec Sekretarz Synodu poinformował o kilku kwestiach technicznych, związanych z przygotowaniami do I sesji plenarnej (dzień skupienia dla członków Synodu, kwestie proceduralne, obecność w lokalnych mediach itp.).
 

2014
 
DWUDZIESTE PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 5 listopada br. odbyło się dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji Głównej. Na początku Sekretarz Synodu przedstawił kolejny etap prac synodalnych - zbliżają się sesje plenarne, w związku z tym trwają prace przygotowujące do nich: kończy się druga część szerokich konsultacji, trwa wyłanianie członków Synodu, jest już także wstępny plan terminów oraz tematyki sesji plenarnych - jako pierwsze swoje propozycje zarządzeń i zaleceń zaprezentują Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego oraz Komisja ds. Kultury. Następnie podjęto dyskusję nad projektem regulaminu sesji plenarnych, omówiono kilka kwestii logistycznych związanych z organizacją pierwszej sesji plenarnej (14 marca 2015 r.), a także ustalono wstępnie datę zakończenia II Synodu: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 2016 r. Na posiedzeniu powołano także zespół synodalny do spraw instytutów świeckich.

DWUDZIESTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 25 czerwca br. odbyło się dwudzieste posiedzenie Komisji Głównej. Na początku spotkania Sekretarz Synodu poinformował o obecnym etapie prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Przypomniał o trwającym właśnie II etapie szerokich konsultacji - prezbiterzy oraz parafialne zespoły synodalne opiniują postulaty wypracowane przez osiem pierwszych komisji (Komisja ds. Posługi Charytatywnej, Komisja ds. Kultury, Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego, Komisja ds. Życia Konsekrowanego, Komisja ds. Ewangelizacji, Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji, Komisja ds. Społecznych i Komisja ds. Ekonomicznych). Materiały pozostałych komisji zostaną wysłane we wrześniu. Przypomniał także o zaplanowanych na przyszły rok sesjach plenarnych (od marca, raz w miesiącu) - a w związku z tym o konieczności przedyskutowania wielu kwestii organizacyjnych.
Następnie Komisja Główna przedyskutowała ankiety, które zredagowała Podkomisja ds. Mediów (powstała w marcu br.), skierowane do księży proboszczów, katechetów oraz liderów wspólnot. Po wprowadzeniu kilku poprawek członkowie Komisji zatwierdzili ich treść.
Ostatnim punktem posiedzenia, a jednocześnie głównym tematem spotkania, była dyskusja nad projektem Regulaminu sesji plenarnych, który - zgodnie z obecnym harmonogramem prac Synodu - powinien być zatwierdzony z końcem grudnia br. Z uwagi na konieczność doprecyzowania w jego treści szeregu kwestii prawnych, członkowie Komisji wyrazili potrzebę powrócenia do tego tematu w późniejszym czasie.

DZIEWIĘTNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 17 czerwca br. odbyło się dziewiętnaste posiedzenie Komisji Głównej, na której przeanalizowany został materiał przygotowany przez Komisję ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Jej przewodniczący - ks. Roman Chromy - zaprezentował postulaty, które następnie zostały przedyskutowane oraz zaopiniowane do dalszych prac. Wśród ponad 30 zagadnień znalazły się, m.in.:
 • parafia jako "wspólnota wspólnot" - zaangażowanie świeckich w parafii, działalność ruchów, wspólnot i grup przyparafialnych;
 • msze św. szkolne oraz msze z udziałem dzieci - dostosowane do odbiorców;
 • podkreślenie Niedzieli jako dnia Bożego za pośrednictwem różnych inicjatyw;
 • katecheza dorosłych - opracowanie konkretnego programu dla parafii;
 • wychowanie do świadectwa - zarówno w codziennym życiu, jak i do świadczenia słowem;
 • ożywienie rekolekcji parafialnych oraz opracowanie planu rekolekcji ewangelizacyjnych dla parafii Archidiecezji - współpraca z grupami / wspólnotami ewangelizującymi, wypracowanie modelu "wyjścia na zewnątrz";
 • odwiedziny duszpasterskie - czas ich przeprowadzania, dodatkowe możliwości goszczenia księdza przez wiernych parafii;
 • adoracja Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania w kościołach archidiecezji katowickiej - informacja o czasie i miejscu;
 • rozwijanie duszpasterstw specjalistycznych;
 • organizacja katechumenatu w Archidiecezji;
 • wypracowanie dostosowanych do współczesnych realiów form duszpasterstwa studentów;
 • duszpasterstwa specjalistyczne - osób samotnych (żyjących w stanie wolnym lub porzuconych przez współmałżonka), migrantów;
 • pomoc osobom uzależnionym.

OSIEMNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 5 czerwca br. odbyło się osiemnaste posiedzenie Komisji Głównej. Przedmiotem obrad była analiza zagadnień przygotowanych przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rodzin oraz Komisję ds. Duchowieństwa.
Jako pierwszy prace swojej Komisji przedstawił ks. Jarosław Ogrodniczak, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Po krótkim wprowadzeniu, członkowie Komisji Głównej przystąpili do analizy poszczególnych zagadnień:
 • formacja księży do pracy duszpasterskiej z rodzinami;
 • kwestie związane ze strukturą oraz organizacją pracy Wydziału Duszpasterstwa Rodzin;
 • kompetencje i zadania doradców życia rodzinnego;
 • bliższe przygotowanie do małżeństwa - propozycja rozszerzenia wieku na klasy gimnazjalne (dobrowolność w tej kwestii);
 • bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa - współpraca z WTL UŚ w przygotowaniu programu nauk przedmałżeńskich prowadzonych w parafiach, autoryzowanie alternatywnych form (warsztaty, spotkania na poziomie Archidiecezji, rekolekcje itp.);
 • dostosowanie pracy duszpasterskiej związanej z rodzinami do trybu życia rodzin (w godzinach wieczornych).
Następnie ks. Marek Szkudło, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa, przedstawił propozycje swojej Komisji. Na początku zwrócił uwagę na zagadnienia, które dla respondentów ankiet były najważniejsze, m.in.: konieczność pracy nad relacjami między prezbiterami na różnych szczeblach, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za braci prezbiterów i wspólne przeżywanie kapłaństwa oraz kwestie finansowe - głównie dotyczące starszych i chorych księży.
Komisja Główna przedyskutowała oraz zaopiniowała zaproponowane przez Komisję ds. Duchowieństwa postulaty:
 • zarządzanie personaliami archidiecezji katowickiej;
 • kwestie związane z wypoczynkiem księży;
 • zagadnienia dotyczące relacji między księżmi;
 • obowiązki i kompetencje dziekana;
 • posługa dekanalnego ojca duchownego;
 • kwestie związane z posługą proboszcza i wikariusza w parafii;
 • formacja stała księży archidiecezji katowickiej;
 • system wsparcia dla księży starszych, chorych, przeżywających różne problemy;
 • zadania rezydentów oraz zaangażowanie duszpasterskie księży emerytów.

SIEDEMNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 29 maja 2014 r. odbyło się siedemnaste posiedzenie Komisji Głównej. Przedmiotem spotkania była analiza zagadnień dwóch komisji tematycznych - Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu.
Jako pierwszy postulaty przedstawił ks. Ryszard Kokoszka - przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Na początek wskazał, że problemy ujęte w tabeli dotyczą trzech obszarów tematycznych:
 • ciągłość duszpasterstwa młodzieży - od szóstej klasy szkoły podstawowej do czasów studenckich;
 • formacja liderów, animatorów wspólnot młodzieżowych, a także określenie zadań prezbiterów i proboszczów względem młodzieży znajdującej się na terenie parafii;
 • sprawy organizacyjne - finanse, organizacja sprzętu, miejsca spotkań itp.
Po krótkim wprowadzeniu przewodniczącego, Komisja Główna przystąpiła do dyskusji nad poszczególnymi punktami tabeli:
 • duszpasterstwo młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - wskazanie na konieczność korelacji między katechezą szkolną i przyparafialną;
 • formacja animatorów, liderów wspólnot oraz obowiązki duszpasterza akademickiego;
 • zaangażowanie młodych ludzi w działalność ewangelizacyjną;
 • kwestie formalne i organizacyjne związane z duszpasterstwem młodzieży (miejsce, sposób finansowania itp.).
Propozycje Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu przedstawił jej przewodniczący, ks. Marek Panek. Zauważył, że dwa główne problemy, którymi zajęła się Komisja to: obecność i kształtowanie w Kościele lokalnym świadomości odpowiedzialności za powołania oraz kształtowanie adekwatnego do współczesnych realiów modelu formacji do prezbiteratu. Poza prezentacją swoich postulatów, przewodniczący Komisji przedstawił także zagadnienia, które zostały przekazane przez Komisję Główną od innych komisji tematycznych:
 • przygotowanie alumnów do posługi charytatywnej;
 • formowanie alumnów do uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • misyjna formacja alumnów;
 • praktyka ewangelizacyjno-misyjna przyszłych księży;
 • kształtowanie wśród kleryków świadomości ekumenicznej;
 • osobiste świadectwo przyszłych księży;
 • promocja powołań na różnych poziomach (Archidiecezja, parafia, seminarium…);
 • kształtowanie "Niedzieli budzenia powołań";
 • różne aspekty formacji seminaryjnej (okres propedeutyczny, wsparcie psychologiczne, formacja intelektualna, przygotowanie do posługi kierowników duchowych itd.).

SZESNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 15 maja br. odbyło się szesnaste posiedzenie Komisji Głównej, na którym zostały omówione postulaty Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Ks. Bartłomiej Kuźnik - przewodniczący Podkomisji - zwrócił uwagę na ogromny materiał z ankiet (w sumie ankietę wypełniło aż 900 osób), który był bardzo przydatny przy formułowaniu propozycji. Zauważył różnice w odpowiedziach między członkami parafialnych zespołów synodalnych a internautami, co wynika zapewne z faktu, że ci ostatni byli w większości przedstawicielami młodszego pokolenia i stąd mają inne doświadczenia i oczekiwania.
Następnie Komisja Główna przeanalizowała po kolei wszystkie postulaty:
 • kwestie związane z oceną przepowiadania słowa Bożego w Archidiecezji;
 • braki i błędy związane z przepowiadaniem słowa;
 • formacja głosicieli słowa Bożego;
 • formacja wiernych świeckich;
 • źródła i tematyka przepowiadania;
 • celność poruszanych przez kaznodziejów tematów;
 • formalna strona wypowiedzi kaznodziejskiej;
 • różnorodne kwestie związane z homilią niedzielną i codzienną - czas trwania, dostęp do treści w mediach parafialnych, tzw. dyżur kaznodziejski, odczytywanie listów pasterskich w trakcie homilii itp.;
 • misje, rekolekcje parafialne oraz szkolne.

PIĘTNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 30 kwietnia br. odbyło się piętnaste posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania była analiza zagadnień przygotowanych przez Komisję ds. Świeckich. Dr Aleksander Bańka - przewodniczący Komisji ds. Świeckich - przedstawił propozycje, które następnie były dyskutowane i opiniowane przez członków Komisji Głównej. Zagadnienia dotyczyły następujących bloków tematycznych:
 • współpraca świeckich z prezbiterami;
 • formacja liderów świeckich;
 • zaangażowanie świeckich w posługę nauczania i modlitwy;
 • budowanie "wspólnoty wspólnot";
 • formacja intelektu i ducha ku dojrzałości chrześcijańskiej;
 • współodpowiedzialność świeckich za parafię;
 • parafia wobec idei wolontariatu.
Zebrani zwrócili uwagę, że spora grupa zagadnień przynależy do kompetencji innych komisji, co wynika z faktu, że kwestie związane z życiem duchowym i religijnym wiernych świeckich dotyczą bardzo wielu obszarów działalności Kościoła.

CZTERNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 9 kwietnia br. odbyło się czternaste posiedzenie Komisji, z gościnnym udziałem przewodniczących dwóch kolejnych komisji tematycznych, prezentujących swoje zagadnienia.
Jako pierwszy postulaty przedstawił przewodniczący Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego - ks. Roman Buchta.  Na początek podkreślił konieczność integralnego i wielopłaszczyznowego traktowania katechezy - nie chodzi tu tylko o religię w szkole, ale musi być ona skorelowana z katechezą parafialną, przygotowującą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (I Komunii św., bierzmowania), a także łączyć w sobie elementy merytoryczne, wtajemniczające oraz wychowawcze.  Zaproponowane przez członków Komisji zagadnienia dotyczą następujących obszarów tematycznych:
 • przygotowanie merytoryczne do sakramentów - konieczność ujednolicenia wymagań w całej archidiecezji katowickiej;
 • katecheza osób dorosłych - potrzeba zdynamizowania oraz przygotowania odpowiednich materiałów dla duszpasterzy, rodziców, katechetów itd.; szczególnie zwrócono uwagę na katechezę skierowaną do rodzin - aby podkreślić, ze to rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary swoich dzieci;
 • większa troska o katechetów oraz jakość religii w szkołach;
 • współpraca między szkołą a parafią;
 • kwestie związane z rekolekcjami szkolnymi;
 • zdynamizowanie duszpasterstwa nauczycieli.
W drugiej części posiedzenia ks. Bogusław Płonka zaprezentował postulaty wypracowane przez Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, które związane były, m.in., z następującymi tematami:
 • kwestie związane z pogłębianiem świadomości ekumenicznej wśród wiernych Archidiecezji, zarówno młodzieży - na różnych szczeblach kształcenia, jak i osób dorosłych;
 • kwestia popularyzacji organizowanych spotkań/inicjatyw o charakterze ekumenicznym na terenie archidiecezji katowickiej;
 • pomoc dla osób emigrujących w celach zarobkowych - zredagowanie materiałów informujących o innych religiach/związkach wyznaniowych;
 • wspólna promocja wartości chrześcijańskich.
Po omówieniu wszystkich postulatów obu komisji tematycznych II Synodu oraz ewentualnym wprowadzeniu poprawek, członkowie Komisji Głównej zarekomendowali zagadnienia pozytywnie bądź negatywnie.

TRZYNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 26 marca br. odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji, które w całości zostało poświęcone analizie propozycji przygotowanych przez Komisję ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Przewodniczący - ks. Leszek Szewczyk - przedstawił owoc prac członków Komisji. Obszar zainteresowań podzielono na trzy tematy dotyczące jakości liturgii w parafii - sprawowanie sakramentów i sakramentaliów, duszpasterstwo grup liturgicznych, muzyka i śpiew.
Następnie członkowie Komisji Głównej przystąpili do dyskusji nad poszczególnymi punktami tabeli.
 1. Kwestie dotyczące poszczególnych sakramentów:
 • Eucharystia - konieczność przypomnienia i przestrzegania obowiązujących przepisów; formacja księży, kleryków oraz wiernych świeckich w pogłębianiu świadomości oraz rozumienia przepisów liturgicznych;
 • chrzest - budowanie świadomości, czym jest godność rodziców chrzestnych, przypomnienie i przestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczania osób do tej funkcji; nauki przedchrzcielne;
 • bierzmowanie - ujednolicenie w diecezji sposobu przygotowania do sakramentu;
 • poruszono także kwestie dotyczące sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dorosłych, sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych;
 • zauważono kilka zagadnień problemowych dotyczących obchodów Triduum Paschalnego (np. czas procesji rezurekcyjnej).
 1. Kwestie związane z formacją liturgiczną poszczególnych grup - księży, ministrantów i psałterzystów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., kościelnych, pozostałych świeckich - tu szczególnie zwrócono uwagę na potrzebę większego zaangażowania wiernych w przygotowanie i celebrację liturgii.
 2. Zagadnienia związane z muzyką w czasie liturgii - kompetencji i formacji organistów, sposobu organizacji schol, chórów, udostępnianie tekstów pieśni itp.
Na koniec zwrócono uwagę, że w dziedzinie liturgii najważniejsza jest formacja zarówno księży, jak i wiernych świeckich w dziedzinie świadomości i odpowiedniego rozumienia poszczególnych części liturgii, znaków, gestów.


DWUNASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 20 marca br. odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji Głównej. Na początku spotkania Sekretarz Synodu przedstawił wstępnie zatwierdzony przez Księdza Arcybiskupa skład nowo powstającej Podkomisji ds. Mediów oraz poinformował o bieżącym stanie synodalnych prac. Następnie przystąpiono do głównego tematu posiedzenia - prezentacji zagadnień kolejnych dwóch komisji synodalnych.
Ks. Arkadiusz Wuwer przestawił postulaty Komisji ds. Społecznych, po czym członkowie Komisji Głównej rozpoczęli dyskusję nad każdym punktem tabeli. Poruszono następujące zagadnienia:
 • świętowanie niedzieli - degradacja niedzieli i brak czasu wolnego jako problem społeczny; kwestia godzin sprawowania Eucharystii w parafiach;
 • powołanie Archidiecezjalnego Studium Nauki Społecznej, którego zadaniem byłaby organizacja wykładów/spotkań/warsztatów o tematyce społecznej dla różnych grup wiekowych czy środowisk;
 • Kościół w mediach lokalnych - potrzeba kompetentnych osób do podjęcia współpracy w celu rzetelnego przekazywania informacji;
 • społeczny i kulturowy kryzys rodziny;
 • promocja obecności symboli religijnych i wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej;
 • praca zarobkowa - problem złej płacy, wyzysku, bezrobocia;
 • emigracja młodych - kwestia duszpasterstwa emigrantów i ich rodzin, które pozostają w kraju, a także imigrantów przebywających w Polsce.
Zagadnienia Komisji ds. Ekonomicznych przedstawił ks. Dariusz Walencik:
 • znajomość prawa partykularnego obowiązującego w diecezji - przepisy powinny być łatwo dostępne (np. na stronie internetowej Archidiecezji), a księża cyklicznie szkoleni w tym zakresie;
 • zebranie wszystkich obowiązujących aktów prawnych w jednym dokumencie;
 • opracowanie zasad łączenia, podziału i zniesienia parafii oraz przeznaczenia jej dóbr materialnych;
 • opracowanie jednolitych zasad wynagradzania duchownych;
 • kwestie finansowe związane z przechodzeniem księży na emeryturę i utrzymaniem na niej;
 • kwestia wynagrodzenia osób świeckich wykonujących posługę na rzecz Kościoła;
 • zagadnienia ekonomiczne związane z funkcjonowaniem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego;
 • problem ofiar zbieranych zwyczajowo podczas corocznych odwiedzin duszpasterskich (tzw. kolędy);
 • zarządzanie majątkiem kościelnym;
 • ujednolicenie opłat kancelaryjnych;
 • pomoc materialna osobom potrzebującym;
 • kwestie kształcenia kleryków w obszarze prawa świeckiego, ekonomii oraz zarządzania.
Komisja Główna, po dyskusji nad każdą z propozycji obu komisji, zarekomendowała postulaty, proponując pewne modyfikacje.


JEDENASTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 4 marca br. odbyło się jedenaste posiedzenie Komisji, na którym swoje zagadnienia przedstawiali przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji i Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji.
Prezentację tematów rozpoczął ks. Grzegorz Wita - przewodniczący Komisji ds. Ewangelizacji. Na początku poinformował zebranych, że zalecenia dotyczą dwóch wymiarów misji: ad extra (pomoc dla misjonarzy) i ad intra (animacja misyjna w diecezji). Oto kilka z propozycji:
 • powołanie Wydziału Misyjnego, którego zadaniem byłaby koordynacja, organizacja oraz realizacja działań misyjnych w Archidiecezji;
 • powołanie Archidiecezjalnej Rady Misyjnej, która inspirowałaby nowe działania oraz sprawowała nadzór nad Wydziałem Misyjnym;
 • organizacja Dekanalnych Zespołów Misyjnych, których głównym zadaniem byłaby animacja misyjna na terenie dekanatu lub w konkretnych parafiach;
 • utworzenie dekanalnego patronatu misyjnego - każdy dekanat troszczy się o jednego misjonarza, wspierając go duchowo oraz materialnie, a także gości w czasie urlopu, z kolei misjonarz dzieli się swoim doświadczeniem misyjnym w parafiach dekanatu;
 • zwrócił uwagę na potrzebę kontynuowania i promowania już istniejących projektów, np. Papieskich Dzieł Misyjnych czy Aniołów Misji.
Prace Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji przedstawił ks. Krzysztof Biela. Na początku przypomniał, że głównym zagadnieniem podejmowanym przez Komisję jest troska o osoby ochrzczone, które nie mają żywej więzi z Bogiem. Sformułowane zalecenia dotyczyły, m.in., następujących obszarów:
 • powołania Diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, który koordynowałby inicjatywy ewangelizacyjne w archidiecezji katowickiej;
 • organizacji Rejonowych Diakonii Ewangelizacji - aby łatwiej zarządzać akcjami, które się odbywają na terenie parafii;
 • kwestii formacji przyszłych księży w kierunku podejmowania działań ewangelizacyjnych.
Członkowie Komisji Głównej szczegółowo analizowali wszystkie punkty prezentacji poszczególnych komisji tematycznych, wprowadzali do nich poprawki oraz rekomendowali pozytywnie bądź negatywnie.


DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 26 lutego br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji. Swoje postulaty zaprezentowali przedstawiciele dwóch komisji synodalnych: ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego oraz ds. Życia Konsekrowanego.
Na początek zagadnienia przedstawił ks. Jerzy Myszor - przewodniczący Komisji ds. Dziedzictwa. Oto niektóre z nich:
 • modernizacja Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Teologicznej;
 • promowanie postaci istotnych dla dziejów duszpasterstwa Archidiecezji (także w serii wydawniczej Źródła do dziejów Kościoła katowickiego na Górnym Śląsku);
 • wypracowanie sposobów dbania o tradycję i dziedzictwo Kościoła śląskiego;
 • edukacja w zakresie archiwistyki kościelnej zarówno przyszłych, jak i obecnych księży;
 • koordynacja współdziałania na polu naukowo-badawczym oraz promocyjnym instytucji archidiecezjalnych: Muzeum, Archiwum, Biblioteki, wydziału Teologicznego.
Postulaty Komisji ds. Życia Konsekrowanego przedstawił jeden z jej członków - o. Ezdrasz Biesok OFM. Duża część z nich dotyczyła następujących obszarów:
 • kwestie dotyczące relacji między Archidiecezją a instytutami zakonnymi;
 • promocja życia konsekrowanego w Archidiecezji;
 • uporządkowanie statusu wdów i dziewic konsekrowanych w Archidiecezji.
Członkowie Komisji Głównej analizowali szczegółowo wszystkie postulaty obu Komisji, zgłaszając poprawki, a następnie opiniując pozytywnie bądź negatywnie.


DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 28 stycznia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji Głównej. W trakcie posiedzenia przewodniczący dwóch komisji tematycznych II Synodu zaprezentowali propozycje zaleceń/zarządzeń dla archidiecezji katowickiej - przewodniczący Komisji ds. Posługi Charytatywnej oraz ds. Kultury.
Na początku ks. Tomasz Nowak przedstawił zagadnienia związane z posługą Caritas w Kościele katowickim. Oto kilka z postulatów:
 • tworzenie corocznego informatora Caritas, w którym zawarte będą wszelkie potrzebne informacje na temat organizowanych rekolekcji, akcji, spotkań itp.;
 • łączenie pomocy charytatywnej z ewangelizacją;
 • wzajemna współpraca Caritas z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego i Duszpasterstwem Młodzieży;
 • organizacja i koordynacja Parafialnych Zespołów Caritas.
Po prezentacji przewodniczącego Komisja Główna punkt po punkcie przeanalizowała wszystkie postulaty Komisji ds. Posługi Charytatywnej, zgłaszając uwagi i opiniując je pozytywnie bądź negatywnie.

Następnie ks. Leszek Makówka przedstawił postulaty Komisji ds. Kultury:
 • współpraca z Komisją ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego w archiwizacji i digitalizacji wytworów kultury;
 • aranżacja wnętrz kościelnych;
 • problem marginalizacji artystów chrześcijańskich;
 • potrzeba utworzenia centrum spotkań dla artystów - miejsca, w którym odbywałyby się zarówno wydarzenia kulturalne, jak i rekolekcje itp.;
 • systemowe wsparcie mediów katolickich.
W trakcie dyskusji członków Komisji Głównej nad poszczególnymi postulatami Komisji ds. Kultury, zauważono potrzebę utworzenia - w ramach prac II Synodu - komisji ds. mediów.

 
2013
 
ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 25 czerwca br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji Głównej, ostatnie przed wakacyjną przerwą. Na spotkaniu powołano kolejny "inny" zespół synodalny, zrzeszający członków Klubu Inteligencji Katolickiej. Ks. abp Wiktor Skworc zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w składzie Komisji, spowodowaną mianowaniem bp Józefa Kupnego metropolitą wrocławskim. Podjęto decyzję o włączeniu w skład Komisji ks. Marka Panka - rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i przewodniczącego Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu.

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 28 maja br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji, na którym omówiono ostatnie już ankiety przygotowane prze komisje tematyczne: skierowane do zespołów synodalnych oraz do prezbiterów archidiecezji katowickiej ankiety Komisji ds. Duchowieństwa, a także ankietę Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji skierowaną do osób oddalonych od Kościoła. Na koniec pozytywnie rozpatrzono prośbę o powołanie międzyzakonnego zespołu synodalnego.

SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 17 maja br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji. Kontynuowano na nim analizę ankiet - omówiono ostatnie ankiety skierowane do prezbiterów i zespołów synodalnych (Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji) i skupiono się na kwestionariuszach dla pozostałych grup respondentów. Na początku poruszono kwestię ankiety przygotowanej przez Komisję ds. Świeckich, która ma zostać upubliczniona w Internecie. Jednogłośnie postanowiono również, że ankieta Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego także będzie udostępniona ogółowi wiernych do wypełnienia drogą elektroniczną. Następnie omówiono pozostałe ankiety:
 • Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu - skierowane do alumnów, rodziców alumnów, młodzieży licealnej i studentów;
 • Komisji ds. Świeckich - do indywidualnego wypełniania przez członków zespołów synodalnych, do świeckich pracowników parafii, animatorów oraz rodziców kandydatów do bierzmowania, członków stowarzyszeń i ruchów odnowy Kościoła;
 • Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży - dla członków stowarzyszeń i ruchów odnowy Kościoła, katechetów, młodzieży szkół średnich i gimnazjów, studentów uczestniczących w życiu DA;
 • Komisji ds. Nowej Ewangelizacji - do środowisk ewangelizujących;
 • Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego - do katechetów, młodzieży szkolnej, rodziców, nauczycieli, dla pozostałych wiernych;
 • Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego - do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., animatorów służby liturgicznej i starszych ministrantów, organistów;
 • Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego - do członków parafialnych zespołów synodalnych;
 • Komisji ds. Życia Konsekrowanego - do katechetów, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot parafialnych, wspólnot życia konsekrowanego;
 • Komisji ds. Ewangelizacji - do katechetów.
Na koniec członkowie pozytywnie odnieśli się do propozycji powołania zespołu synodalnego Ruchu Światło-Życie.


PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 5 maja br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji Głównej. Na początku omówiono kwestię spotkań zespołów synodalnych w bazylikach archidiecezji katowickiej, po czym członkowie przeszli do głównego tematu spotkania - dalszego zatwierdzania ankiet przygotowanych przez komisje tematyczne II Synodu (Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu, Komisji ds. Świeckich, Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin, Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Komisji ds. Ewangelizacji, Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji, Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego, Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego, Komisji ds. Życia Konsekrowanego.

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 25 kwietnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji, na którym kontynuowano zatwierdzanie ankiet poszczególnych komisji tematycznych (Komisji ds. Powołań i Formacji Prezbiteratu, Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin, Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Komisji ds. Ewangelizacji, Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji, Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, Komisji ds. Posługi Charytatywnej, Komisji ds. Społecznych, Komisji ds. Kultury, Komisji ds. Życia Konsekrowanego, Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego).

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 7 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Na początek podjęto dyskusję nad różnymi kwestiami prawnymi związanymi z zakresem tematyki poruszanej przez Synod. Niektóre zagadnienia wzbudzają wiele emocji i należy do nich podejść z dużym wyczuciem. Na spotkaniu powołano także kolejne zespoły synodalne, a także zatwierdzono treść wezwań do modlitwy za dzieło Synodu. Ostatnim punktem posiedzenia było omawianie i zatwierdzanie zgłoszonych wcześniej przez komisje tematyczne ankiet synodalnych - Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu, Komisji ds. Świeckich, Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin, Komisji ds. Społecznych, Komisji ds. Ewangelizacji, Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz Komisji ds. Życia Konsekrowanego.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 21 marca br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Głównej. Na początku przedyskutowano kwestie formalne, związane z tworzeniem ankiet synodalnych przez poszczególne komisje tematyczne - w niektórych przypadkach ilość pytań jest za duża bądź też pytania są zbyt ogólnikowe lub zbyt szczegółowe. Następnie poruszono kilka spraw bieżących, m.in. członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do sugestii Komisji ds. Świeckich, aby upublicznić ich ankietę w Internecie - tak aby każdy wierny archidiecezji katowickiej mógł wypowiedzieć się na tematy w niej zawarte. Podjęto również dyskusję nad modlitwą za II Synod - pojawiła się sugestia, aby księża przewodniczący Eucharystii włączali do modlitwy wiernych wezwanie w intencji prac synodalnych. Na koniec przedyskutowano propozycję wspólnych spotkań modlitewnych osób zaangażowanych w dzieło II Synodu.

PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI GŁÓWNEJ
Dnia 26 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej,  której przewodniczy ks. abp Wiktor Skworc. Na posiedzeniu rozpatrzono i zatwierdzono 9 zgłoszonych wniosków o powołanie tzw. "innego" zespołu synodalnego. Następnie członkowie Komisji przedyskutowali projekty ankiet synodalnych trzech komisji: Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego i Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu. Na koniec ustalono kwestie proceduralne, związane z dalszymi pracami Komisji oraz kalendarz działań.
 
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies