A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Zarządzenie Arcybiskupa o wezwanych na Synod

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego o wezwanych na Synod (26.02.2014)
 
Działając w myśl przepisów prawa kanonicznego o wewnętrznej organizacji Kościołów partykularnych, zwłaszcza kan. 463, mając na względzie właściwą koordynację prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej, niniejszym zarządzam, co następuje:
§ 1.Zgodnie z kan. 463 Kodeksu Prawa Kanonicznego uczestnikami sesji plenarnych (członkami Synodu) są:
 1. osoby wymienione w kan. 463, § 1, punkty 1, 2, 3, 4, 6, 7;
 2. przedstawiciele duchowieństwa wyłonieni zgodnie z kan. 463, § 1, punkt 8, w drodze wyborów w dekanatach (zasady przeprowadzenia wyborów określa § 3 niniejszego zarządzenia);
 3. dwóch przedstawicieli księży emerytów wyłonionych według zasad określonych przez delegata biskupiego ds. księży emerytów i chorych;
 4. dwóch przedstawicieli księży pracowników naukowych i dydaktycznych inkardynowanych w diecezji, wychowawców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego oraz świeckich pracowników naukowych i dydaktycznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego; za wybór przedstawicieli odpowiedzialny jest dziekan Wydziału Teologicznego w porozumieniu z rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego;
 5. wierni świeccy i członkowie instytutów życia konsekrowanego w liczbie odpowiadającej liczbie dekanatów, wybrani zgodnie z kan. 463, § 1, punkt 5 przez Archidiecezjalną Radę Duszpasterską (sposób wyboru określa § 4 niniejszego zarządzenia);
 6. przełożeni lub członkowie wspólnot życia konsekrowanego posiadający domy na terenie archidiecezji katowickiej, zgodnie z kan. 463, § 1, punkt 9 (zasady przeprowadzenia wyborów wewnątrz wspólnot określa § 6 niniejszego zarządzenia);
 7. wszyscy członkowie Komisji Głównej Synodu;
 8. przewodniczący i sekretarze komisji synodalnych oraz, jeśli żaden z pozostałych członków komisji nie jest członkiem Synodu na mocy innego z punktów niniejszego paragrafu zarządzenia, jeden z członków wybrany w ramach komisji;
 9. przewodniczący i sekretarze Zespołu Legislacyjnego i Zespołu Teologicznego oraz, jeśli żaden z pozostałych członków zespołu nie jest członkiem Synodu na mocy innego z punktów niniejszego paragrafu zarządzenia, jeden z członków wybrany w ramach zespołu;
 10. inne osoby wezwane przez Arcybiskupa.
§ 2.Harmonogram wyłaniania członków Synodu, o których mowa w § 1, punkty 2–9, określa Sekretariat Synodu.
§ 3.Wybory przedstawicieli duchowieństwa, o których mowa w § 1, punkt 2, odbywają się według następujących zasad (ilekroć mowa o prezbiterze chodzi o nie będącego emerytem prezbitera pełniącego cura animarum na terenie danego dekanatu):
 1. za przeprowadzenie wyborów w dekanacie odpowiedzialny jest dziekan;
 2. czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim prezbiterom;
 3. bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim prezbiterom oprócz dziekana, który jest członkiem Synodu na mocy prawa;
 4. w dekanatach liczących do 20 proboszczów i wikariuszy wybiera się jednego delegata i jego zastępcę, w pozostałych – dwóch delegatów i ich zastępców, z zachowaniem zasady, iż obaj delegaci nie mogą pełnić takich samych funkcji (np. dwóch wikariuszy) oraz jeden pełni funkcję wikariusza;
 5. wybory przeprowadza się w trybie tajnym przy obecności co najmniej połowy prezbiterów posiadających czynne prawo wyborcze;
 6. pisemny protokół z wynikami wyborów dziekan przekazuje do Sekretariatu Synodu zgodnie z harmonogramem.
§ 4.Wyłonienie przedstawicieli wiernych świeckich oraz członków instytutów życia konsekrowanego, o których mowa w § 1, punkt 5 odbywa się według następujących zasad:
 1. Archidiecezjalna Rada Duszpasterska wybiera:
 • 17 delegatów według swojego uznania;
 • 17 delegatów spośród kandydatów zgłoszonych przez parafialne zespoły synodalne, w sposób określony w § 5 niniejszego zarządzenia;
 1. delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady;
 2. pisemny protokół z wynikami wyborów oraz informacjami o wybranych delegatach (biogram, uzasadnienie, dane kontaktowe) sekretarz Rady przekazuje do Sekretariatu Synodu zgodnie z harmonogramem;
 3. każdy z członków zostaje przypisany przez Sekretariat Synodu do jednego dekanatu i ma za zadanie uwzględnianie opinii parafialnych zespołów synodalnych z tego dekanatu.
§ 5.Parafialne zespoły synodalne proponują Archidiecezjalnej Radzie Duszpasterskiej kandydatów na członków Synodu według następujących zasad:
 1. kandydat jest pełnoletnim członkiem danej wspólnoty parafialnej (nie musi być członkiem zespołu synodalnego);
 2. dany zespół synodalny może zgłosić co najwyżej dwóch kandydatów;
 3. wybór kandydatów dokonuje się w głosowaniu tajnym;
 4. zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • protokół z posiedzenia zespołu z wynikami głosowania;
 • biogram kandydata;
 • uzasadnienie kandydatury;
 • pisemną zgodę kandydata;
 • dane kontaktowe kandydata.
§ 6.Członkowie Synodu ze wspólnot życia konsekrowanego wyłaniani są według następujących zasad:
 1. zgromadzenia posiadające własnych delegatów:
 • Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: 1 delegat;
 • Towarzystwo św. Franciszka Salezego: 1 delegat;
 • Towarzystwo Boskiego Zbawiciela: 1 delegat;
 • Zakon Braci Mniejszych: 3 delegatów;
 • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej: 2 delegatki;
 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza: 2 delegatki;
 • Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi: 1 delegatka;
 • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety: 1 delegatka;
 1. szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa właściwy przełożony;
 2. pisemny protokół z wynikami wyborów oraz informacjami o wybranych delegatach (biogram, dane kontaktowe) właściwy przełożony przekazuje do Sekretariatu Synodu zgodnie z harmonogramem.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies