A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Regulamin sesji plenarnych II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu II Synodu Archidiecezji Katowickiej i powinien być zawsze rozpatrywany łącznie z nim.

I. Uczestnicy sesji plenarnych

§ 1. Uczestnikami sesji plenarnych (członkami Synodu) są osoby wezwane na Synod przez Arcybiskupa katowickiego zarządzeniem nr VAI – 7401/14 z dnia 26 lutego 2014 o wezwanych na Synod.
§ 2. Na wybrane sesje plenarne Synodu, w charakterze obserwatorów, zaproszeni zostają przełożeni Kościołów i wspólnot kościelnych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i obecnych na terenie Archidiecezji.
§ 3. W przypadku trwałej przeszkody uniemożliwiającej danemu członkowi uczestnictwo w sesjach plenarnych zgodnie z kan. 464, obowiązkiem członka jest powiadomienie o tym fakcie Sekretariatu Synodu. Arcybiskup podejmuje decyzję o wyznaczeniu czasowego zastępcy lub powołuje w zamian inną osobę na członka Synodu.

II.Komisja skrutacyjna

§ 4. Na początku I sesji plenarnej Arcybiskup powołuje spośród członków Synodu trzyosobową komisję skrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
§ 5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
  1. powoływanie na daną sesję skrutatorów w liczbie wystarczającej do sprawnego zliczania głosów;
  2. przeprowadzanie za pomocą skrutatorów liczenia głosów w trakcie głosowań;
  3. przekazywanie przewodniczącemu sesji wyników głosowań w postaci protokołu.

III. Przebieg sesji plenarnych

§ 6. Zgodnie z kan. 833 nr 1 KPK w trakcie pierwszej sesji plenarnej wszyscy członkowie Synodu składają wyznanie wiary.
§ 7. Sesje plenarne zwołuje Arcybiskup oraz przewodniczy im osobiście lub wyznacza zastępcę zgodnie z kan. 462 § 2.
§ 8. Porządek obrad ustala przewodniczący i podaje go do wiadomości członków Synodu najpóźniej na początku sesji.
§ 9. Na sesję plenarną składają się:
  • modlitwa ;
  • prezentacja projektów uchwał synodalnych;
  • dyskusja nad projektem i ewentualne głosowanie;
  • wolne głosy.
§ 10. Prezentacji projektów uchwał synodalnych dokonują przewodniczący komisji. Treść prezentacji należy złożyć w Sekretariacie Synodu w wersji elektronicznej i w postaci opatrzonego podpisem wydruku w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia danej sesji.
§ 11. Osoby pragnące zabrać głos podczas sesji zgłaszają się do Sekretariatu Synodu przed dyskusją nad problemem, którego dotyczy wystąpienie; w uzasadnionych wypadkach zapisanie do głosu może nastąpić w trakcie trwania dyskusji (decyzję podejmuje przewodniczący). Ze względów organizacyjnych wskazane jest zapisywanie się do głosu drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem sesji.
§ 12. Sekretariat Synodu w porozumieniu z przewodniczącym ustala kolejność wystąpień.
§ 13. Długość pojedynczego wystąpienia określa przewodniczący.
§ 14. Przewodniczący może motu proprio lub na wniosek co najmniej dziesięciu uczestników zarządzić otwartą dyskusję, nie wymagającą uprzedniego zapisania się do głosu, ustalając jednocześnie maksymalny czas wystąpienia. Głosu udziela przewodniczący.
§ 15. W przypadku wystąpień związanych ze zgłoszeniem poprawki do projektu uchwały synodalnej, tekst poprawki należy złożyć na piśmie przy zapisywaniu się do głosu.
§ 16. Jeśli zachodzi taka potrzeba uczestnik może złożyć do Sekretariatu Synodu dłuższą wersję wystąpienia (w wersji elektronicznej i w postaci opatrzonego podpisem wydruku) w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia danej sesji.
§ 17. Uczestnicy mogą przedstawiać swoje opinie indywidualnie, jak i w grupach. Na wystąpienie uczestnika przedstawiającego stanowisko grupy przewodniczący może przeznaczyć więcej czasu. Stanowisko grupy powinno zostać złożone w Sekretariacie Synodu na piśmie z podpisami wszystkich jej członków w momencie zapisu do głosu.
§ 18. Głosowanie zarządza przewodniczący określając jednocześnie przedmiot rozstrzygnięcia i sposób głosowania (za/przeciw/wstrzymuję się, placet/non placet/placet iuxta modum itd.).
§ 19. Głosowania odbywają się w trybie jawnym. Tajny tryb głosowania może zarządzić przewodniczący motu proprio lub na wniosek członka Synodu.
§ 20. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów (przy obecności co najmniej połowy członków Synodu) za wyjątkiem ostatecznych głosowań nad projektami uchwał, przy których wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Synodu.
§ 21. Zgłoszone poprawki głosowane są oddzielnie, chyba że ze względu na ich treść pożyteczne okaże się głosowanie łączne.

IV. Przebieg prac między sesjami

§ 22. Sekretariat Synodu niezwłocznie po zakończeniu sesji:
  1. sporządza protokół i przedstawia do zatwierdzenia przewodniczącemu; zatwierdzony protokół Sekretariat przekazuje członkom Synodu wraz z materiałami na następną sesję;
  2. przekazuje odpowiednim komisjom materiały z sesji;
  3. przygotowuje materiały informacyjne dla parafii i mediów.
§ 23. Odstęp pomiędzy sesjami powinien umożliwiać prace redakcyjne poszczególnych komisji i zespołów. Prace te koordynuje Sekretariat Synodu.
§ 24. Sekretariat Synodu powiadamia uczestników o planowanej sesji (drogą elektroniczną) oraz przesyła konieczne materiały z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§ 25. Zgłoszenie dodatkowego (nie wynikającego z nadesłanych materiałów) punktu do porządku obrad sesji musi być dokonane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

V. Opracowanie dokumentu synodalnego

§ 26. Ostateczna redakcja uchwał synodalnych dokonuje się po przeprowadzeniu wszystkich głosowań nad poszczególnymi częściami.
§ 27. Dokumenty końcowe Synodu wraz z innymi aktami prawa diecezjalnego, które nie powstały bezpośrednio w wyniku prac plenarnych Synodu stanowią „Statuty Archidiecezji Katowickiej”.
§ 28. Oprócz dokumentu głównego zostaje opracowana zwięzła synteza postanowień synodalnych dotyczących duszpasterstwa parafialnego, mająca służyć realizacji Synodu w parafiach.
§ 29. Do przygotowania dokumentów Arcybiskup może powołać specjalną komisję. Jeśli tego nie uczyni, pracami redakcyjnymi kieruje Sekretariat Synodu w ścisłej współpracy z komisjami oraz Zespołami: Teologicznym i Legislacyjnym.

VI. Postanowienia końcowe

§ 30. Przed zamknięciem Synodu Sekretariat opracowuje i przedkłada Komisji Głównej projekt strategii realizacji postanowień synodalnych w diecezji.
§ 31. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 

+ Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki

Ks. Jan Smolec Kanclerz Kurii Metropolitalnej
 
Katowice, dnia 7 listopada 2014 r.
VAI – 7521/14
VAI – 6/2/3/14
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies